CMR w Niemczech

Konwencja CMR stosowana jest do odpłatnych usług świadczonych w międzynarodowym samochodowym (w Niemczech)

transporcie towarów, wykonywanym zarobkowo przez profesjonalnych przewoźników. Chodzi o dostawę towarów miedzy minimum dwoma rożnymi krajami, pod warunkiem, że co najmniej jeden z tych krajów jest sygnatariuszem konwencji.

Konwencja transportowe

Konwencja CRM (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) reguluje:

kwestie związane z istotą przewozu, rozliczeń szkód wynikłych ze straty czy uszkodzenia przesyłki między przewoźnikiem a odbiorcą czy nadawcą.

Konwencja CMR **Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route wprowadza jednolity dokument zawarcia umowy przewozu jakim jest list przewozowy CMR. Zgodnie z konwencją wystawiany jest w trzech oryginalnych egzemplarzach:

pierwszy dla nadawcy,

– drugi towarzyszy przesyłce i przeznaczony jest dla odbiorcy,

– trzeci zatrzymuje przewoźnik

towary

W przeciwnym przypadku przewoźnik odpowiada za powstałą szkodę, na podstawie domniemania, że towar i opakowanie były w dobrym stanie ,i że ilość sztuk, jak również ich cechy i numery były zgodne z oświadczeniami w liście przewozowym.


Prawnik niemiecki - Andreas Martin